ATEX 153 – Richtlijn 1999/92/EG (voorheen ATEX 137)

Explosieveiligheid

Overal waar tijdens of met de productie brandbare en explosieve atmosferen kunnen ontstaan, gelden bijzonder richtlijnen. Richtlijnen om de gezondheid en de veiligheid van werknemers te verzekeren. Daarvoor moeten werkgevers:

  • het ontstaan van deze explosieve atmosferen zoveel als mogelijk vóórkomen, én
  • de schadelijke gevolgen van een explosie beperken.

Hiervoor zijn per 1 juli 2003 in het Arbeidsomstandighedenbesluit (behorende bij de Arbowet), nadere regels opgenomen ten aanzien van de inventarisatie van explosierisico’s.
((Stb. 2003, 268) Besluit van 19 juni 2003 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels betreffende explosieve atmosferen.) 

Hierbij is invulling gegeven aan de Richtlijn nr. 1999/92/EG ‘Bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen’, ook wel aangeduid als de zogenoemde ATEX 137 Richtlijn. Hoewel deze richtlijn inhoudelijk niet is gewijzigd, heet deze richtlijn vanaf 20 april 2016 de ATEX 153 Richtlijn.

Vernieuwing van de productrichtlijn (Richtlijn nr. 2014/34/EU), beter bekend als de ATEX 114 Richtlijn, per 20 april 2016. Deze nieuwe nummering komt voort uit de hoofdstukken uit het Europese Verdrag van Lissabon.